صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

 هفتاد سال ازاجرای اولین طرحهای بيمه در ايران میگذرد و دراین مدت به تدريج گروههاي مختلف ازجمله كارگران و كارمندان به صورت اجباري و در سالهاي اخير با گسترش بیمه های اجتماعی، برخي از اقشار بصورت اختياري به عضویت صندوقهاي بيمه و بازنشستگي گوناگون درآمده اند.
 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت پزشكي به صورت بيمه و غيره را حقي همگاني دانسته و دولت را مكلف مي کند طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
 طي چندين دهه فعاليتهاي سازمانهاي مسئول بيمه هاي اجتماعي، در عين حال كه بيش از 90 درصد جمعيت كشور با تفاوت در سطح و كيفيت خدمات دريافتي، تحت پوشش بيمه درمان قرار دارند و عليرغم آنكه در بخش بازنشستگي، ميزان پوشش بيمه اي حدود 65 درصد جمعيت كشور را شامل مي شود، روستایيان و عشاير كه در صف مقدم توليد حياتي ترين نيازهاي كشور قرار داشته و بار اصلي خودكفایي در محصولات كشاورزي و دامي را به طور مستقيم و در بسياري از كالاهاي موردنياز جامعه، به طور غيرمستقيم بر دوش مي كشند، از حق بیمه های اجتماعی که حق قانونی آنهاست و چه بسا به دلیل شرایط خاص زندگی محق تر از بقیه اند برخوردار نبوده اند.
 با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه مبناي تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز هست، نه تنها دستگاههاي فعال در اين نطام تحت نظارت يك وزارتخانه متولي اجراي قانون مذكور قرار گرفتند بلكه در ذيل اهداف حوزه بيمه اي آن مقرر گرديده:
 

 

صندوقهاي بيمه اي مورد نياز از قبيل حرف و مشاغل آزاد (خويش فرمايان و شاغلين غيردایم) بيمه روستایيان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان تشكيل گردد.(بند د ماده 3) همچنين دولت مكلف شد: ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ قانون مذكور، امكان زير پوشش بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستایيان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم نمايد.(تبصره 2 ماده 3) و بالاخره با تصويب آیين نامه بيمه اجتماعي روستایيان و عشاير در هيات وزيران که پس از طي مراحل قانوني و تایيد نهایي رياست محترم مجلس در مرداد ماه 1384 جهت اجرا ابلاغ گردید، كار اجرا در صندوق عملاً از اوايل شهريور ماه آغاز شد.
 
 برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مراجعه فرمایید.
-->

تماس با ما

آدرس
ایران-سمنان -بلوار بسیج- ساختمان شماره 2جهاد کشاورزي
شماره تماس
33440275 (023)
33440670 (023)
پست الکترونیک
Ashayer.semnan@iran.ir

شبکه های اجتماعی

Search